Czy raka endometrium można leczyć zachowawczo?

7 Listopad 2017

Histerektomia z obustronną adneksektomią stanowi podstawową metodę leczenia pacjentek z rakiem endometrium. Ten sposób leczenia daje doskonałe rezultaty zwłaszcza u pacjentek z niskim stopniem zaawansowania choroby. Niekorzystnym, odległym skutkiem takiego postępowania jest utrata zdolności rozrodczych, co może mieć duże znaczenie u młodych pacjentek, które nie zrealizowały jeszcze swojego planu macierzyńskiego. W ostatnich latach ze względu na coraz częstsze zachorowania u młodych kobiet problem ten zaczął narastać. W sierpniu 2017 r. amerykańscy badacze opublikowali pracę, w której porównywali skuteczność leczenia operacyjnego z leczeniem zachowawczym oszczędzającym płodność. Do analizy włączono ponad 23 tysiące pacjentek z National Cancer Database leczonych w latach 2004–2014. Wszystkie kobiety miały mniej niż 49 lat. Stopień zaawansowania choroby podzielono na trzy grupy: IA (nowotwór naciekający poniżej 50% grubości mięśniówki), IB (nowotwór naciekający powyżej 50% grubości mięśniówki); trzecią grupę stanowiły pacjentki, u których nie była określona głębokość naciekania mięśniówki. W grupie leczonej gestagenami znalazły się 872 kobiety, co stanowiło 3,8% analizowanych pacjentek. W 2004 roku procent kobiet leczonych zachowawczo wynosił 2,4, natomiast w 2014 roku wzrósł do 5,9% ogólnej liczby leczonych pacjentek. Najwyższy procent pacjentek leczonych zachowawczo odnotowano w grupie kobiet poniżej 35. roku życia — wynosił on 17,6%. Przeżycie 5-letnie nie różniło się jedynie w grupie kobiet ze stopniem zaawansowania IA w stosunku do kobiet leczonych operacyjnie i wynosiło 97,5%. Natomiast przeżycie 5-letnie u pacjentek z zaawansowaniem choroby IB wynosiło 75%. Autorzy wnioskują, że opcja leczenia zachowawczego powinna być zarezerwowana jedynie dla kobiet z zaawansowaniem choroby IA, a postępowanie to powinno być uzupełnione leczeniem operacyjnym po urodzeniu dziecka. Ponadto autorzy — na podstawie własnych badań i cytowanych prac — zwracają uwagę, że wciąż nie wiemy, jaki jest optymalny czasokres stosowania terapii gestagenami i jak może on wpłynąć na rokowanie u pacjentek, które w niedostateczny sposób odpowiedzą na tego rodzaju terapię.

Dokładna analiza skuteczności terapii gestagenowej u pacjentek z rakiem endometrium znajduje się w artykule: Ruiz M.P. i wsp. All-cause mortality in young women with endometrial cancer receiving progesterone therapy . Am. J. Obstet. Gynecol. 2017. pii: S0002-9378(17)30942-0. doi: 10.1016/j.ajog.2017.08.007. [Epub ahead of print].

Przygotowali: M. Kuźmicki, J. Szamatowicz